Objasnenie chyby v simulačných programoch.


Simulácie na tejto stránke odhaľujú chybu vo všetkých simulačných programoch. Ak nasledujúce zariadenia vytvoríte v ktoromkoľvek simulačnom programe, tak budú fungovať v rozpore s fyzikálnym zákonom o pôsobení síl, ktorý je jedným zo základných fyzikálnych zákonov.

Tento zákon tvrdí, že na to, aby sa teleso začalo pohybovať musí naň pôsobiť sila z vonku.

Predmetné zariadenia ale vykonávajú pohyb v simulačných programoch bez pôsobenia sily z vonku.

Tieto výsledky boli potvrdené odborníkmi z oblasti fyziky:

Simuláciu navrhnutého modelu si pozrel aj fyzik Martin Mojžiš, ktorý pôsobí ako docent na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Aj keď priznáva, že simulácie pracujú v rozpore s Newtonovými zákonmi, nazdáva sa, že chyba bude v samotnom simulačnom programe.

Podľa súčasných poznatkov a platných fyzikálnych zákonov je podľa Mojžiša nevyhnutné takýto prístroj zostrojiť a až keď sa preukáže jeho funkčnosť, bude možné hovoriť o tom, že sa podarilo zostrojiť revolučný vynález.

(zdroj: aktuality.sk)

Vážený pán Nemeš,

posielame Vám stanovisko k Vašej žiadosti o konzultáciu od vedúceho Katedry fyziky Elektrotechnickej fakulty UNIZA pána prof. Pudiša, PhD.

Srdečne

kancelária rektora UNIZA

T. Soviarová

www.uniza.sk

Dobry den,tymto problemom sa zaoberalo viacero kolegov z Katedry fyziky. Zaver je, ze sa stotoznujeme s nazorom pana Martina Mojzisa ako uznavanej vedeckej kapacity v tomto odbore a nevznikol iny pohlad na tento rozpor.

S pozdravom prof. Ing. Dusan Pudis, PhD., veduci Katedry fyziky18. september 2018 8:08, "Rektor ŽU" <rektor@uniza.sk> wrote:

Odhalenie chyby v simulačných programoch vyvoláva otázku o tom, či je odstredivá sila reálnou silou, alebo len akousi fiktívnou silou za akú ju považujú fyzici:

Odstredivá sila alebo centrifugálna sila je zdanlivá sila, ktorej prítomnosť je daná tým, že skúmaný systém sledujeme v neinerciálnej vzťažnej sústave.

(zdroj: wikipedia)

https://sk.wikipedia.org/wiki/Odstrediv%C3%A1_sila

Pri prvých dvoch simuláciách by účinky odstredivej sily mali zabrániť tomu, aby sa zariadenia dali do pohybu:

To by znamenalo, že odstredivá sila je reálnou silou a predstavuje výkon.

Pri druhých dvoch simuláciách by odstredivá sila nemala spôsobiť pohyb zariadení, pretože je len zdanlivou silou a podľa fyzikov nepredstavuje táto sila výkon:

Paradoxom je, že ak majú fyzici pravdu a odstredivá sila nepredstavuje výkon, teda je len akousi zdanlivou silou, potom takto vytvorené zariadenia, ako sú pri prvých dvoch simuláciách budú fungovať v rozpore s fyzikálnym zákonom o pôsobení síl vo všetkých simulačných programoch.

Ak ale odstredivá sila je reálnou silou, potom budú fungovať zariadenia vytvorené vo všetkých simulačných programoch tak ako pri druhých dvoch simuláciách v rozpore s fyzikálnym zákonom o pôsobení síl.

Z toho vyplýva, že všetky simulačné programy sú chybné, pretože je možné v nich zostrojiť zariadenia, ktoré pracujú v rozpore s fyzikálnym zákonom.

Tento problém je pomerne vážny, pretože simulačné programy nie sú práve lacnou záležitosťou a z týchto zistení vyplýva, že všetky univerzity, výskumné ústavy a iné inštitúcie vynaložili nemalé prostriedky na kúpu chybných simulačných programov v ktorých je možné vytvárať zariadenia, ktoré fungujú v rozpore s fyzikálnymi zákonmi.

Táto chyba teda spochybňuje všetky simulácie v ktorých dochádza k vplyvom odstredivej sily, teda ak akékoľvek zariadenie, alebo jeho rotujúca časť je spracovávaná s simulačnom programe, potom sú výsledky skreslené v porovnaní s realitou tak ako ju vnímame podľa platných fyzikálnych zákonov.

Fyzika je považovaná za exaktnú vedu a preto je neprípustné používať v takejto vede simulačné programy, ktoré vykazujú chybu takéhoto charakteru.

V prípade, že máte záujem začať používať simulačný program, ktorý pracuje správne a v súlade s fyzikálnymi zákonmi, kontaktujte nás.

pavolnemes@gmail.com

alebo tel.: 00421 950 845 277

Autor predmetných simulácií je tiež autorom knihy "Rovnica sveta". Pomocou tejto rovnice bola odhalená aj predmetná chyba vo všetkých simulačných programoch.

Prvá kniha na svete s trojdimenzionálnym funkčným dizajnom je písaná formou fiktívneho príbehu a popisuje vznik rovnice sveta s návodom na jej používanie v praktickom živote, čoho dôkazom je aj odhalenie chyby v simulačných programoch.

Hlavnú časť knihy "Rovnica sveta" môžete čítať zdarma po kliknutí sem: